175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről


175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének  a)  pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya a mellékletben felsorolt közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre
és az azokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre terjed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában
1. elektromos sokkoló:  olyan hordozható elektromos eszköz, amely kis áramerősség mellett
legfeljebb 10 000 V elektromos feszültség előállítása és közvetítése útján védekezésre képtelen
állapot előidézésére alkalmas, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos sokkoló botot,
elektromos sokkoló pajzsot, bénító lövedéket kilövő pisztolyt és elektromos sokkoló lövedéket
kilövő fegyvert;
2.  forgalmazás:  a közbiztonságra veszélyes eszköz  továbbadására irányuló tevékenység,
ideértve a kereskedelmi tevékenységet is;
3. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben
meghatározott közúti szállító vagy vontató eszköz;
4.  közforgalmú közlekedési eszköz:  bárki által azonos feltétellel igénybe vehető közlekedési
eszköz;
5.  közterület:  a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amely mindenki  számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a
közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét;
6. nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.
3. §  (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint
közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni.
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom
a)  a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a
Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és
személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát
jogszabály megengedi;
b)  azokra a rendeltetésszerűen munkavégzési, sport és a szokásos életvitel körében használt
eszközökre, melyeknek közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit
is -, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt, feltéve, ha a tényleges
munkavégzésen (tevékenységen) vagy az igazolható munkavégzéshez (tevékenységhez)
szükséges szállításon kívül a birtoklás (szállítás) rejtve vagy a szokásos módon becsomagolva,
szétszedve vagy zárt tárolóeszközben, illetőleg egyéb biztonságos módon történik;
c) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más hasonló
rendezvény megtartásához szükséges;
d)  a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem
tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy
nyilvános helyen szervezett rendezvényeket. 4. § (1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm
töltőanyag tömeget meghaladó gázspray, speciális zárnyitó szerkezet, lövedékálló és szúrásálló
védőmellény, sisak, vért csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervek részére
forgalmazható.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) forgalomban nem
vámkezelhetők.
(3) Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküldő szolgálat, ügynöki tevékenység,
házalás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján nem forgalmazható.
(4) Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem birtokolható és nem
forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június
27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint tiltott eszköznek minősül. Ez a tilalom a Magyar
Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság
területén állomásozó fegyveres szervekre és  a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
birtoklására és használatára engedéllyel rendelkező szervekre és személyekre is vonatkozik.
5. §  Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen -
ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak
tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható).
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közbiztonságra különösen
veszélyes eszközökről szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító
123/2002. (V. 15.) Korm. rendelet.
(3)
(4)
7. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június
27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Melléklet a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez
A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz:
a)  az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t
meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a
rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő
készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen:
ólmosbot, boxer);
c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
d)  az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével
támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre
alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére
alkalmas (elektromos sokkoló);
g)  az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál
(különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek);
h) a lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.